Plantilles per descarregar


Definicions de cadascuna de les columnes

A les següents taules pots consultar l’estructura de columnes que han de tenir els diferents tipus de fitxers d’importació per a Coeli Cirrus.

Carregar un fitxer HeritageObject permet carregar dades d’objectes patrimonials.

HeritageObject
PropietatEtiquetaObligatoriRepetibleFormatReferènciaDefinició
idInSourceID en la fontX textual Identificador intern únic de l'objecte
repository.keeperEns dipositari  referènciaActorInstitució encarregada de la conservació de l'objecte
repository.collectionCol·leccióX referènciaCollectionNom de la col·lecció
repository.numberNúmero de l'objecteX textual Identificador de l'objecte de la col·lecció
repository.locationLocalització  referènciaLocationLocalització física de l'objecte
titleTítol  textual Títol de l'objecte
objectTypesNom de l'objecteXXreferènciaObjectTypeNom o denominació de l'objecte
classificationsClassificació XreferènciaClassificationClassificació genèrica de l'objecte
creation.actorsCreador XreferènciaActorAutor, artista, creador de l'objecte
creation.placesLloc de creació XreferènciaPlaceLloc d'execució de l'objecte
creation.dateData de creació  data Datació de l'objecte
creation.culturesCultura XreferènciaCultureContext cultural on s'ha produït l'objecte
creation.periodNamesEstil o període XreferènciaStylePeriodContext estilístic o cronològic. Ex: gòtic, segle XX,...)
materialsTechs.displayMaterials i tècniques  textual Breu resum textual dels materials i tècniques utilitzats. Ex: “dibuix sobre paper amb traces de llàpis blau”
materialsTechs.materialsMaterials XreferènciaMaterialMaterials utilitzats
materialsTechs.supportsSuports XreferènciaMaterialSuports utilitzats
materialsTechs.techniquesTècniques XreferènciaTechniqueTècniques utilitzades
materialsTechs.implementsEstris d'implementació XreferènciaImplementEstris d'implementació utilitzats. Ex: llàpis, pinzell..
materialsTechs.extentPart  textual Part de l'objecte en el qual s'apliquen els materials i tècniques
measurements.heightAlçada  Decimal Dimensions d'alçada
measurements.widthAmplada  Decimal Dimensions d'amplada
measurements.depthProfunditat  Decimal Dimensions de profunditat
measurements.unitsUnitats  referènciaDimensionUnitUnitat de mesura utilitzada
inscriptionsInscripcions  textual Inscripcions, marques de l’objecte
subjectsTema XreferènciaSubjectTemàtica de l'objecte. Ex: paisatge...
descriptionDescripció  textual Descripció textual de l’objecte
fieldCollection.actorsRecol·lector XreferènciaActorRecol·lector de l'objecte. S’utilitza en arqueologia, ciències naturals, etc.
fieldCollection.placesLloc de recol·lecció XreferènciaPlaceLloc de recol·lecció de l'objecte
fieldCollection.dateData de recol·lecció  data Data de la recol·lecció
fieldCollection.siteJaciment  referènciaSiteJaciment arqueològic
fieldCollection.methodMètode de recol·lecció  referènciaFieldCollectionMethodMètode utilitzat per a la recol·lecció de l'objecte
acquisition.sourceFont d'ingrés  referènciaActorDonador o persona a qui s'ha adquirit l'objecte
acquisition.methodForma d'ingrés  referènciaAcquisitionMethodMètode utilitzat per a l'ingrés
acquisition.dateData d'ingrés  data Data cronològica de l'ingrés
objectHistoryHistòria de l'objecte  textual Descripció textual de la història de l'objecte
provenance.ownerPropietari anterior  referènciaActorPropietari anterior de l'objecte
provenance.dateData de propietat  data Data o període de propietat de l'objecte
provenance.placeLocalització anterior  referènciaPlaceLloc de procedència on es trobava anteriorment
provenance.collectionCol·lecció de procedència  referènciaCollectionCol·lecció on es trobava l'objecte anteriorment
exhibitionsExposicions XreferènciaExhibitionExposicions on s’ha exposat l’objecte
citationsCitacions XreferènciaDocumentCitacions i referències bibliogràfiques a l’objecte
representations.uriRepresentacions XURL Imatges associades de l'objecte

Carregar un fitxer Actors permet carregar dades d’autors.

Actor
PropietatEtiquetaObligatoriRepetibleFormatDefinició
idInSourceIdentificadorX textualIdentificador intern únic de la persona o entitat
typeTipusX textualTipologia de persona o entitat. Ex: Persona, Organització, etc.
nameNomX textualNom de l'autor
birth.dateData de naixement  dataData de naixement de l'autor
birth.placeLloc de naixement  textualLloc de naixement de l'autor
death.dateData de defunció  dataData de la mort de l'autor
death.placeLloc de defuncio  textualLloc de la mort de l'autor
viafIDIdentificador de VIAF  URLIdentificador del VIAF de l'autor. En format URI

Carregar un fitxer Place permet carregar dades d’entitats geogràfiques.

Place
PropietatEtiquetaObligatoriRepetibleFormatDefinició
idInSourceIdentificador X textualIdentificador intern únic del lloc
typeTipus  textualTipologia de lloc
nameNomX textualNom del lloc
latLatitud  numèricCoordenada de latitud
longLongitud  numèricCoordenada de longitud
partOfÉs part de  referènciaDivisió administrativa la qual pertany. Indiqueu l'idInSource del lloc jeràrquicament superior
geonameIDIdentificador de Geonames  URLIdentificador del lloc a Geonames

Carregar un fitxer ChronologicalPeriod permet carregar dades de períodes històrics.

ChronologicalPeriod
PropietatEtiquetaObligatoriRepetibleFormatDefinició
idInSourceIdentificador X textualIdentificador intern únic del període
nameNomX textualNom del període
earliestData iniciX dd/mm/aaaaData incial del període
latestData fiX dd/mm/aaaaData final del període

Carregar un fitxer Concept permet carregar dades de vocabularis. Dins la columna “conceptScheme” cal que especifiquis a quin tipus de vocabulari fas referència.

Concept
PropietatEtiquetaObligatoriRepetibleFormatDefinició
idInSourceIdentificadorX textualIdentificador intern únic del concepte
conceptSchemeVocabulariX ObjectType, Material, Technique, Classification, Subject, StylePeriod, FieldCollectionMethod, AcquisitionMethod, etc.Indica a quin vocabulari pertany el concepte
prefLabelNomX textualNom preferent del concepte
scopeNoteNota d'abast  textualNota d'abast del concepte
aatIDAAT ID  URLIdentificador del concepte al Getty Art & Architecture Thesaurus
broaderTerme genèric  referènciaTerme genèric del concepte (idInSource del concepte jeràrquicament superior)